.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ponature.pl:


I. Informacje o przedsiębiorcy:
Sklep internetowy działający pod adresem www.ponature.pl, prowadzony jest przez:
PoNature mgr Fizjoterapi Ewelina Kukier
ul. Pana Balcera 1/142
20-631 Lublin
REGON: 061489634
NIP: 7122938679
KONTAKT:
tel. +48 537 986 105
e-mail: sklep@ponature.pl


II. Definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia poprzez stronę internetową www.ponature.pl;
2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ponature.pl;
4. Sklep internetowy, sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ponature.pl,
5. Towar - produkt prezentowany w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem www.ponature.pl;
6. Umowa sprzedaży - umowa cywilno-prawna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy właścicielem www.ponature.pl, a klientem, zawierana poprzez sklep internetowy www.ponature.pl;
7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie - oświadczenie woli klienta, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego towaru za pomocą sklepu internetowego pod adresem www.ponature.pl.


III. Postanowienia ogólne:
3.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ponature.pl
3.2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ponature.pl, prowadzony jest przez firmę PoNature Ewelina Kukier siedzibą w Lublinie przy ulicy Pana Balcera 1/142.
3.4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji konta w sklepie internetowym www.ponature.pl
b) zasady korzystania z konta w sklepie internetowym www.ponature.pl;
c) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych na stronie sklepu internetowego www.ponature.pl;
d) warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną w sklepie internetowym www.ponature.pl;
e) zasady na podstawie których dokonane zostanie zawarcie umowy sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych przez sklep internetowy www.ponature.pl.
3.5. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umiejscowionego na samym dole na stronie głównej sklepu internetowego www.ponature.pl.
3.6. Informacje o wszystkich towarach dostępnych w sklepie internetowym pod adresem www.ponature.pl podane na podstronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.7. Regulamin określa również, iż niezbędnym warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu, czyli złożenie dobrowolnego oświadczenia woli poprzez zakreślenie właściwego, przygotownego w tym celu okienka w procesie zamówienia.
3.8. Powierzone podczas rejestracji konta na stronie internetowej www.ponature.pl dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.);
b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).


IV. Zasady korzystania ze sklepu internetowego:
4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego www.ponature.pl jest rejestracja, czyli założenie konta klienta.
4.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie wszystkich niezbędnych ku temu danych i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu internetowego www.ponature.pl.
4.3. Warunkiem rejestracji jest jak już zostało wspomniane w postanowieniach ogólnych wyrażenie zgody, czyli akceptacja treści niniejszego regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4.4. Właściciel sklepu www.ponature.pl może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego www.ponature.pl jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego www.ponature.pl, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta zasad niniejszego regulaminu, a w szczególności, gdy klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, dane niedokładne lub nieaktualne, co może skutkować wprowadzeniem w błąd właściciela sklepu www.ponature.pl.
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, np. poprzez podany powyżej przykład z podaniem nieprawdziwych danych osobowych;
c) dopuścił się innych zachowań, co do których właściciel sklepu www.ponature.pl może mieć wątpliwości iż naruszają one obowiązujące prawa i zasady korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy PoNature Ewelina Kukier, będącej właścicielem sklepu znajdującego się pod adresem www.ponature.pl;
4.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody osób decyzyjnych. Prośbę o ponowne dokonanie rejestracji należy skierować na adres sklep@ponature.pl. Rozpatrzenie takiej prośby zostanie dokonane w terminie do 14 dni roboczych.
4.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach sklepu internetowego www.ponature.pl usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
4.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze sklepu internetowego www.ponature.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego www.ponature.pl niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze sklepu internetowego www.ponature.pl w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla zespołu kierującego sklepem www.ponature.pl,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego www.ponature.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze sklepu internetowego www.ponature.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:
5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.ponature.pl należy wejść na stronę internetową www. www.ponature.pl, dokonać wyboru towaru lub towarów poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej www.ponature.pl.
5.2. Wybóru zamawianych towarów przez klienta należy dokonać poprzez umieszczenie ich w wirtualnym koszyku,
5.3. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” - klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz sztuk wybranego towaru jak i samych produktów znajdujących się w wirtualnym koszyku W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu www.ponature.pl.
5.4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego www.ponature.pl wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
5.5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
5.6. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze sklepem www.ponature.pl, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
5.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
5.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym regulaminem.

VI. Dostawa:
6.1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia na stronie internetowej sklepu www.ponature.pl.
6.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pomocą wybranej opcji podczas dokonywania zamówienia. Dostępne opcje to:
a) przesyłki kurierskie.
b) Poczta Polska
c) Inpost
Koszty dostawy są zawsze wyszczególnione podczas składania zamówienia, podana jest również ich cena. Należy więc dokonywać świadomych wyborów podczas zaznaczania najdogodniejszej dla klienta opcji.
6.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez klienta zamówienia.
6.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych dla klienta postanowień dotyczących umowy sprzedaży towarów w sklepie www.ponature.pl następuje poprzez przesłanie klientowi na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia i specyfikacji zamówienia lub faktury VAT.

VII. Ceny i metody płatności:
7.1. Ceny Towarów podawane są w PLN i zawierają podatek VAT , cła oraz wszelkie inne składniki.
7.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
a) przelewem na numer konta bankowego za pomocą Przelewy24;
b) płatnością za pobraniem przy odbiorze towaru od kuriera lub Poczty Polskiej;

VIII. Prawo odstąpienia od umowy
8.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować zzsklep.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w postaci pisma wysłanego pocztą tradycyjną na adres: ul. Krasińskiego 6/16 20-709 Lublin, lub drogą mailową na adres sklep@ponature.pl. W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez www.ponature.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż po upływie 14 dni roboczych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji.
Natomiast koszty odesłania towaru ponosi kupujący.


IX. Reklamacje dotyczące towarów
9.1. Właściciel zzsklep.pl jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres www.ponature.pl.
Właściciel www.ponature.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
9.3. www.ponature.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
10.1. Właściciel www.ponature.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania www.ponature.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.
10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić www.ponature.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu www.ponature.pl.
10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem www.ponature.pl klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Krasińskiego 6/16 20-709 Lublin lub przy użyciu formularza kontaktowego.
10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem www.ponature.pl.
10.5. Właściciel www.ponature.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


XI. Postanowienia końcowe
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem www.ponature.pl, a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na postanowienia wynikające z Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

Dostawa: Szczegółowe warunki dostawy w zakładce DOSTAWA.